top of page

AMDANOM NI

Ein stori:

Cymdeithas Gymunedol yw EfA – Ymarfer i Bawb – sy’n ymgyrchu a chodi arian er mwyn cael gwell argaeledd o gyfleusterau ffitrwydd a hunan reolaeth o ymarfer corff yn ein cymunedau i’r rhai hynny ag anableddau tymor hir. Cred EfA yw y byddai darpariaeth gyfartal i bobl anabl ymarfer mewn cyfleusterau  cymunedol  ledled Cymru yn golygu gwelliant i iechyd yn ogystal â lleihad mewn unigedd cymdeithasol. Mae cyfleusterau ffitrwydd cyhoeddus ar gael i’r gymuned yn gyffredinol, ond mae rhwystrau sylweddol, sy’n anffafrio pobl gydag anableddau. Mae’r rhwystrau hyn  yn atal  pobl anabl yng Nghymru rhag rheoli eu hiechyd  a’u lles eu hunain. Dengys ymchwil bod ymarfer y corff yn helpu osgoi afiechydon eilaidd.  Eto, mae pobl anabl yn cael eu heithrio o gyfleusterau ac offer cyhoeddus, a fyddai’n eu galluogi i gadw’n ffit ac yn iach yn gorfforol ac yn feddyliol.  

Ein nodau:
phone map.jpg
coffee.jpg
sling.jpg
YOGA.jpg
van.jpg

Gwella iechyd corfforol a meddyliol

Mwy o offer cyfeillgar i'r anabl i'ch helpu i symud.

Cefnogi annibyniaeth gyda mwy o opsiynau trafnidiaeth.

Adeiladu cymuned

Gadewch inni gysylltu

bottom of page